Miksi on tärkeää tehdä testamentti?

Testamentti kannattaa tehdä aina. Silloin saa itse päättää omista asioistaan ja omasta jäämistöstään. Se on myös testamentinsaajien etu samoin usein myös testamentintekijän lasten etu. Testamentilla voi päättää kenelle omaisuus menee kuoleman jälkeen ja tehdä muutoksia lakisääteiseen perimysjärjestykseen. Lapsilla on kuitenkin oikeus lakiosaan, joten perinnöttömäksi tekeminen on mahdollista vain tietyissä laissa erikseen mainituissa tilanteissa. Laatimalla testamentin etukäteen voi välttää mahdollisia perintöriitoja, kun omaisuus on jo etukäteen jaettu. Voit huomioida perillisten mieltymykset. Jos olet avoliitossa, testamentilla voit parantaa avopuolison asemaa kuolemasi jälkeen jättämällä hänelle perintöä tai asumisoikeus yhteiseen asuntoon. Testamentilla voit myös suojata omaisuutta ja poistaa esimerkiksi perillisen puolison avio-oikeuden perintöomaisuuteen. Näin perillinen saa pitää perintöomaisuuden avioerotilanteissa.

Uusperheille testamentti voi olla tarpeellinen.Jos testamenttia ei ole vain rintaperillisillä eli omilla lapsilla on oikeus lakiosasuojaan eli siihen, että heillä on oikeus saada testamentista riippumatta puolet perintöosansa määrästä edellyttäen, että ovat tehneet määräajassa lakiosavaatimuksen.

Jos perillisiä ei ole ja ei halua, että omaisuus menee valtiolle, voi testamentilla lahjoittaa rahat tahtomalleen henkilölle tai esimerkiksi yleishyödylliselle yhdistykselle.

Laatimalla testamentin voit myös pienentää perillisten maksamaa perintöveroa ja säästää perillisten rahoja. Testamentata voi esim. pelkän käyttöoikeuden, jolloin ei joudu maksamaan perintöveroa.

Jos henkilö ei ole tehnyt testamenttia, vainajan omaisuus jaetaan Perintökaaren mukaan. Lakimääräinen perimysjärjestys väistyy vain, mikäli vainaja on tehnyt testamentin. Perintökaaren pääsäännön mukaan ensisijaisia perillisiä ovat rintaperilliset, joihin kuuluvat lapset, ottolapset sekä heidän jälkeläisensä. Toissijaisiin perillisiin kuuluvat vanhemmat ja mikäli he ovat kuolleet, heidän jälkeläisensä eli vainajan sisarukset tai heidän jälkeläisensä. Viimesijaisia perillisiä ovat vainajan isovanhemmat ja heidän ollessa kuolleita vainajan sedät ja tädit. Serkut ei peri Perintökaaren mukaan.

Testamentin muotovaatimukset ovat tärkeitä. Vaikka testamentin olisi tehnyt, mutta jos se ei täytä laissa määriteltyjä muotovaatimuksia, se ei ole pätevä. Tällöin testamentti jätetään huomiotta ja vainajan toiveet omaisuuden jaosta eivät toteudu, elleivät kaikki perilliset hyväksy sitä.