Testamentti ja lakiosa

Jos testamentin tekijällä on rintaperillinen, niin tällä on oikeus lakiosaan. Lakiosan määrä on puolet perimysjärjestyksen mukaan tulevasta perintöosan arvosta. Sen suuruus selvitetään perinnönjaossa. Lakiosaan ovat oikeutettuja rintaperilliset sekä ottolapset ja tämän jälkeläiset. Jos rintaperillinen tai ottolapsi ovat kuolleet, heidän lakiosansa siirtyy heidän jälkeläisilleen. Tämän vuoksi velkojat eivät voi saada itselleen perilliselle tarkoitettua lakiosaa. Jokaisen lakiosaperillisen osalta lasketaan tämä osa itsenäisesti.

Jos rintaperillisiä on esimerkiksi kolme, heidän perintöosansa on 1/3 eli jokainen saa kolmasosan jäämistöstä. Jos vainajalla onkin testamentti ja hän on määrännyt sen avulla jäämistön jollekin muulle taholle, rintaperillisellä on kuitenkin oikeus lakiosaan. Sen suuruus on puolet perintöosasta eli tässä tapauksessa 1/6.

Lakiosasäännös on suojajärjestelmä, jonka avulla määritetään se, missä laajuudessa testamentti voidaan panna täytäntöön ilman että rintaperillisen oikeutta lakiosaan loukataan. Testamentilla ei saa loukata rintaperillisen lakiosaa, joten testamentti jolla estetään perillisen lakiosan saaminen tai rajoitetaan hänen oikeuttaan määrätä lakiosan perusteella tulevasta omaisuudesta, on tehoton. Jos testamentin saaja korvaa lakiosaosuuden tai siitä puuttuvan määrän rahana perillisille, on testamentti puolestaan tehokas.

Jos lakiosasta on epäselvyyksiä, perillisen tulee vedota testamentin tehottomuuteen ja ilmoittaa lakiosavaateensa. Se voidaan tehdä testamentin saajalle joko haastemiehen välityksellä tai muulla todistettavalla tavalla. Vaade tulee tehdä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti annetaan tiedoksi perilliselle. Jos testamentin saajan osoitetta ei tiedetä tai hän välttelee tiedoksiantoa, vaatimus voidaan julkaista virallisessa lehdessä tehtävällä ilmoituksella. Myös määräaika tälle on kuusi kuukautta.

Jos perillinen on luopunut lakiosastaan, ei tehottomuuteen voi enää vedota. Jos perillinen on hyväksynyt testamentin, jonka vainaja on laatinut vielä hänen eläessään tai jos hän on jo saanut lakiosaansa vastaavan korvauksen, katsotaan hänen luopuneen siitä. On kuitenkin olemassa erityistilanteita, jolloin voi olla mahdollista, että perillinen on menettänyt oikeutensa saada lakiosa. Perittävä voi nimittäin tehdä perillisen perinnöttömäksi, mutta sen voi tehdä vain tiettyjen laissa säädettyjen perusteiden toteutuessa.